मुख्यालय

ग्रंथालय संचालक,
ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,
नगर भवन, शहिद भगतसिंग मार्ग,
फोर्ट, मुंबई- 400 023.
दुरध्वनी क्र. :- 022-22671333 | फॅक्स :- 022-22664638
ई-मेल:-director.dol@maharashtra.gov.in
संकेतस्थळ:-www.dol.maharashtra.gov.in
मराठी
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली