विभागीय कार्यालये

सहाय्यक ग्रंथालय संचालक


अमरावती विभाग

सहाय्यक ग्रंथालय संचालक,
शासकीय विभागीय ग्रंथालय इमारत,
संत ज्ञानेश्र्वर सांस्कृतिक भवनजवळ,
मोर्शी रोड, अमरावती 444 601.
(0621) 2552375


औरंगाबाद विभाग

सहाय्यक ग्रंथालय संचालक,
शासकीय विभागीय ग्रंथालय इमारत,
स्वा. सावरकर चौक, समर्थ नगर,
औरंगाबाद 431 001.
(0240) 2331067

नागपूर विभाग

सहाय्यक ग्रंथालय संचालक,
शासकीय विभागीय ग्रंथालय इमारत,
आयुक्त कार्यालय परिसर,
सिव्हील लाईन्स, नागपूर 440 001.
(0712) 2565134


नाशिक विभाग

सहाय्यक ग्रंथालय संचालक,
बरॅक नंबर 9, महसूल आयुक्त कार्यालय परिसर,
नाशिक रोड 422 101.
(0253) 2454372


पुणे विभाग

सहाय्यक ग्रंथालय संचालक,
नवीन मध्यवर्ती इमारत, विस्तार भवन,
पुणे 411 001.
(020) 26126624


मुंबई विभाग

सहाय्यक ग्रंथालय संचालक,
दुसरा मजला, विस्तारित इमारत,
कोकण भवन, नवी मुंबई.
(022) 27574719

मराठी
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली